Råderet

Råderet og godtgørelse for forbedringer:

Lejeren har ret til at udføre nærmere fastsatte forbedringer m.v. af boligen og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for de afholdte dokumenterede udgifter. Lov om leje af almene boliger §39.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Det gælder for alle råderetsarbejder, at arbejdet ikke må sættes i gang, før der foreligger en skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Hvis der ikke foreligger et skriftligt afslag senest 8 uger efter, at boligforeningen har modtaget en anmeldelse om arbejder, der hører under den individuelle råderet, kan lejeren dog påbegynde arbejdet uden tilladelse. Ved beregningen af fristen ses bort fra juli måned.

Arbejder under installationsretten skal kun anmeldes og kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen, men love og regler skal overholdes, så det anbefales at afvente boligforeningens besvarelse.


Den individuelle råderet:

Arbejde inde i boligen

Lejeren har ret til at udføre alle former for forbedringer inde i boligen. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige.

Forbedringer

En forbedring er arbejder, der øger boligens brugsværdi. Altså gør den bedre. En forbedring kan f.eks. være nyt køkken eller bad.

Inden arbejdet kan udføres skal boligforeningens administration have en anmeldelse, som beskriver forbedringsarbejdet, og arbejdet må ikke igangsættes før boligforeningen har svaret. Hvis lejeren ikke har hørt fra administrationen inden 8 uger, kan arbejdet iværksættes uden videre.

Arbejdet iværksættes og finansieres af lejeren. Forbedringen giver ret til godtgørelse ved fraflytning, og forbedringsarbejder skal ikke retableres ved fraflytning.

Forandringer

Forandringer aftales individuelt. Arbejdet må ikke iværksættes før administrationen har svaret på anmeldelsen. Hvis lejeren ønsker at udføre arbejder inde i boligen der ændrer lejlighedens udseende, kan disse arbejder aftales individuel mellem lejer og boligforeningen. Eksempler på forandringer kan være at fjerne ikke-bærende skillevægge. Fjernelse af skillevægge er permanente, og skal ikke retableres ved fraflytning, men andre forandringer kan kræves retableret ved fraflytning.

Arbejdet iværksættes og finansieres af lejeren. Forandringer giver ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Hvis forandringer skal retableres kan boligforeningen opkræve et depositum som sikkerhed for udgiften til retablering.

Ændringer af skillevægge skal godkendes af kommunen, og arbejdet må ikke igangsættes før kommunen har behandlet sagen. Nogle arbejder kræver byggetilladelse, og de skal ligeledes afvente byggesagsbehandlingen i kommunen.

Arbejde uden for boligen

Afdelingsmødet kan beslutte, at der kan gennemføres konkrete typer arbejder uden for boligen, f.eks. opførelse af tilbygninger, udestuer, garager, carporte, hegn og terrasser. Der kan være tale om forbedringsarbejder og forandringsarbejder. Her gælder også, at forandringsarbejder kan udløse et depositum, og arbejderne giver ikke ret til godtgørelse ved fraflytning.

Godtgørelse ved fraflytning

Når lejeren har udført en forbedring, har lejeren ret til godtgørelse for sine udgifter ved fraflytning. Godtgørelsen beregnes således:

 • Der kan maksimalt godkendes udgifter på 104.142 kr. (2007 niveau), og godtgørelsen reduceres med eventuel støtte efter anden lovgivning.

 • Kun udgifter til momsregistrerede virksomheder kan indgå i opgørelsen.

 • Udgifter til eget arbejde kan ikke medregnes.

 • Den oprindeligt beregnede godtgørelse bliver nedskrevet over mindst 10 og højst 20 år. Nedskrivningsperioden afhænger af det udførte arbejdes forventede holdbarhed (levetid).

 • Når godtgørelsesbeløbet skal beregnes, fratrækkes værdien af eksisterende installationer og bygningsdele (f.eks. værdien af det tidligere køkken).

 • Der gives ikke godtgørelse for særligt energiforbrugende arbejder (sauna og spabad f.eks.).

 • Godtgørelsen bliver reduceret, hvis der er uforholdsmæssigt høje udgifter til forbedringen.

 • Ved fraflytning bliver det godkendte beløb udbetalt - efter beregning af nedskrivningen. Hvis lejeren skylder afdelingen penge ved fraflytning, f.eks. til istandsættelse af boligen, modregnes beløbet inden udbetaling af godtgørelsen.


Boligforeningen syner det udførte arbejde og får fakturaerne udleveret. På baggrund heraf beregnes godtgørelsesbeløbet. Boligforeningen vurderer bl.a., om arbejdet er lovligt, og om det er udført håndværksmæssigt korrekt og med autoriserede håndværkere, hvor dette kræves.


Den kollektive råderet:

Det kan på det årlige afdelingsmøde besluttes, at beboerne i de enkelte boliger kan få udført nærmere bestemte forbedringer af deres boliger, f.eks. udskiftning af køkkenerne. Det kan også besluttes, at boligerne skal forbedres ved en fraflytning.

Forbedringerne finansieres ved annuitetslån med en maksimal løbetid på 20 år. Løbetiden ved køkkenudskiftninger vil dog være på maks. 15 år, idet der kræves en kortere løbetid på løn i de tilfælde, hvor forbedringsarbejderne forældes efter en kortere årrække.

Afdelingsmødet fastsætter de nærmere rammer for den enkelte lejers adgang til at få forbedret sin bolig. Afdelingsmødet kan bl.a.

 • Fastsætte maksimumbeløb for, hvad de enkelte forbedringer må koste.

 • Beslutte om der skal vælges mellem et bestemt antal modeller.

 • Beslutte i hvilket omfang den enkelte lejer selv bestemmer den præcise udformning af forbedringen. Beslutte om arbejderne kun må udføres et bestemt antal gange om året - eller når et bestemt antal boliger har udtrykt ønske om at få arbejderne udført.


Afdelingsmødets beslutninger skal godkendes af boligorganisationens bestyrelse.

Det er boligforeningen, der bestiller håndværkere og styrer byggesagen under den kollektive råderet. Den enkelte lejer kan ikke selv udføre forbedringerne eller bestille håndværkere.

Finansiering af den kollektive råderet:

Det er afdelingen, der finansierer de forbedringer, der udføres efter reglerne om den kollektive råderet. De lejere, der har fået udført forbedringer, for en lejeforhøjelse. Forhøjelsen falder væk, når det lån, der er optaget til finansiering af arbejderne, er tilbagebetalt.

Installationsretten:

Råderetten omfatterikkehårde hvidevarer. Lejeren har som udgangspunkt ret til at installere hårde hvidevarer, f.eks. en vaskemaskine. Lejeren skal selv betale udgifterne til vaskemaskinen og til installering. Lejeren skal henvende sig til boligforeningens administration inden installationen foretages. Det er lejeren der ejer vaskemaskinen, og skal derfor tage vaskemaskinen med ved fraflytning.

På Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside http://www.bl.dk/ kan du finde en pjece om råderet.

Afdeling 8

Afdeling 14

Afdeling 16